کمی آن طرف تر بخش3 (روستاهای اطراف مشهد)

کمی آن طرف تر بخش3 (روستاهای اطراف مشهد)

روستا های اطراف مشهد   گرمابه از اولین مکان هایی که توجهت به آن جلب می شود گرمابه روستا است.گرمابه ای که زمانی مورد استفاده ساکنان روستا بوده.   سه امام زاده.             خانه قدیم خان.آن را خانه خان میگفتند.اما حال به خرابه ای می ماند که دیگر از خان ه...

کمی آن طرف تر بخش 2 (روستا های اطراف مشهد)

کمی آن طرف تر بخش 2 (روستا های اطراف مشهد)

روستاهای اطراف مشهد                                                                                 روستای پاژ روست...