دریا

دریا

دریا،حس خوبی به من می دهد .نه فقط از این بابت که فکر کنی همه این حس را دارند.دریا برای من خاطرات زیادی را در خودش جمع کرده.از روز های سخت زندگیم. انگار خاطراتم شبیه نوار های فیلم از جلو چشمانم عبور می کند.خاطراتی که گذشت زمان غبار زیادی را رویشان نشاند...

من و تنهاییم

من و تنهاییم

[Photographer: BehrouzRezaei.ir]Photographer: BehrouzRezaei.ir یک وقت هایی می شود که میخواهی تنها باشی.با خودت باشی.آرامش خاصی دارد.خیلی هم رفیق بدی نیست. تنهایی رو میگویم. یک وقت هایی از خیلی ها خسته ای.از خیلی چیز ها،از خیلی آدم ها.از خیلی از نگاه ها...