کمی آن طرف تر بخش3 (روستاهای اطراف مشهد)

کمی آن طرف تر بخش3 (روستاهای اطراف مشهد)

روستا های اطراف مشهد   گرمابه از اولین مکان هایی که توجهت به آن جلب می شود گرمابه روستا است.گرمابه ای که زمانی مورد استفاده ساکنان روستا بوده.   سه امام زاده.             خانه قدیم خان.آن را خانه خان میگفتند.اما حال به خرابه ای می ماند که دیگر از خان ه...

کمی آن طرف تر بخش 2 (روستا های اطراف مشهد)

کمی آن طرف تر بخش 2 (روستا های اطراف مشهد)

روستاهای اطراف مشهد                                                                                 روستای پاژ روست...

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری پنجم)

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری پنجم)

(( به نام خالق زیبایی ها )) به دلیل درخواست بسیاری از افرادی که در ایّام محرم 1396 عکس های به ثبت رسیده خودشان را می خواستند، بر آن شدیم که بخش هایی از این عکس ها را در این فضا به اشتراک بگذاریم تا برایشان یاد و خاطره ای از این ایّام باقی بماند. نکته ا...

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری چهارم)

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری چهارم)

(( به نام خالق زیبایی ها )) به دلیل درخواست بسیاری از افرادی که در ایّام محرم 1396 عکس های به ثبت رسیده خودشان را می خواستند، بر آن شدیم که بخش هایی از این عکس ها را در این فضا به اشتراک بگذاریم تا برایشان یاد و خاطره ای از این ایّام باقی بماند. نکته ا...

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری سوم)

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری سوم)

(( به نام خالق زیبایی ها )) به دلیل درخواست بسیاری از افرادی که در ایّام محرم 1396 عکس های به ثبت رسیده خودشان را می خواستند، بر آن شدیم که بخش هایی از این عکس ها را در این فضا به اشتراک بگذاریم تا برایشان یاد و خاطره ای از این ایّام باقی بماند. نکته ا...

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری دوم)

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری دوم)

(( به نام خالق زیبایی ها )) به دلیل درخواست بسیاری از افرادی که در ایّام محرم 1396 عکس های به ثبت رسیده خودشان را می خواستند، بر آن شدیم که بخش هایی از این عکس ها را در این فضا به اشتراک بگذاریم تا برایشان یاد و خاطره ای از این ایّام باقی بماند. نکته ا...

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری اول)

مجموعه عکس های شور حسینی،شعور حسینی (محرم 1396 مشهد) (سری اول)

(( به نام خالق زیبایی ها )) به دلیل درخواست بسیاری از افرادی که در ایّام محرم 1396 عکس های به ثبت رسیده خودشان را می خواستند، بر آن شدیم که بخش هایی از این عکس ها را در این فضا به اشتراک بگذاریم تا برایشان یاد و خاطره ای از این ایّام باقی بماند. نکته ا...